تفرقه در مسیح: بخش دوم


DICمحقق و پژوهشگری به نام تئودور نیوکامب، در آزامایشی که در خوابگاه دانشجویان انجام می دهد، متوجه می شود که در خوابگاه که متشکل از گروه های قومی متنوعی که دارای ادیان متفاوتی بودند، آنانی که وجوه مشترکی داشتند کنار هم، گروه های مختص خویش را تشکیل دادند. سیاه پوستان کنار سیاه پوستان، زرد پوستان به همراه زرد پوستان و سفید پوستان با هم نوع های خود در ارتباط قرار گرفتند و به همین منوال آنانی که دارای مذهب و جهانبینی هم شکل بودند دسته های خاص خود را شکل داند. این دسته بندی و انفکاک در سطح جامعه نیز قابل مشاهده است. به عنوان مثال در استانهای آمریکا، شاهد این هستیم که هندی ها در یک شهر، ایرانی ها در  منطقه ای دیگر، یهودیان در یک مکان جغرافیایی مشخص و ارامنه در یک بخش از این استان کنار هم سکنی می گزینند. عنصر اصلی این دسته بندی، آشنایی، تجربه واحد و همشکلی است. به خواندن ادامه دهید

Advertisements