تولد تازه: بخش دوم – گفتگوی مسیح و نیقودیموس


Grace-Alone_620  نیم نگاهی، به آنچه که گفته شد

اگر با من از قبل همراه بوده باشید، متوجه شده اید که در خصوص بنیاد الهیات اصلاحات صحبت می کنیم و در کتاب مقدس سیر کرده آن را تفتیش می کنیم؛ و در این سیاحتی که پیش گرفته ایم، نه تنها به آموزه هایی که معمولا در این مباحث مطرح می شود نگاه می کنیم بلکه سعی می کنیم که دایرۀ بررسی خود را – از آن چیزهایی که مهم هستند –  وسیع تر نماییم؛ و تصویر بزرگتری را مدّ نظر قرار دهیم.

در بحث های گذشته، به مبحث حاکمیت الهی پرداختیم، سپس به مسألۀ ارادۀ آزاد انسان پرداخته، تعریف معمول آن را به چالش کشیدیم، و سعی کردیم این تعریف را از چشم انداز کتاب مقدس بازگو کنیم؛ در ادامه به ارتباط این دو آموزه رسیدیم و رابطۀ آنها را تحلیل کردیم. بعد نیز به آموزۀ تباهی کامل پرداخته، به فروافتادگی کامل انسان رسیده، سپس در این سیاحت، رهسپار دیار آموزۀ برگزیدگی شدیم، آموزه ای که به گمانم  به قدر کافی در خصوص آن و تاویل آیات مربوط بدان، گفته  شد؛ هرچند اگر لازم باشد باز بدان خواهیم پرداخت. نیز به اعتراضاتی که در این مسیر وارد گردید، نظری داشتیم و آیات معروفی را که ضد گزینش الهی مطرح می شود مطرح کرده، تفسیر کلیشه ای و اشتباه آنها را گوشزد کرده، نشان دادیم؛ و گفتیم که تفسیر وفادارانه و تاویل کتاب مقدسی آیات به تایید و تثبیت گزینش الهی از چشم انداز الهیات اصلاحات می انجامد. در ادامه، بحث ما به زنجیرۀ طلایی نجات رسید؛ پس ترتیب منطقی کار روح خدا را در فدیه برای بشر، برشمرده، نیم نگاهی نیز به تولد تازه انداختیم.

امیدوارم که تمام این دروس را گوش، یا تماشا کرده باشید؛ چون  این دروس – کنار همدیگر- ، تصویر کاملتری به شما می بخشد، تا بتوانید زیبایی الهیات اصلاحات را که انعکاس زیبایی کتاب مقدس است، عمیق تر درک کنید؛ آن زیبایی را که در واقع، مبیّن زیبایی عمل نجات توسط خداوند است.

 

دنبالۀ مبحث تولد تازه

خُب، بازگردیم به آموزۀ تولد تازه؛ گفتگوی خودمان را در مطلب پیشین از باب سوم انجیل یوحنا آغاز کردیم؛ بابی که بسیار مورد علاقۀ من است؛ بابی که اگر بخواهم یکبار دیگر در سری تفسیر انجیل یوحنا، به آن بپردازم،گمان کنم چند ماه روی آن وقت بگذارم.

در این باب، عیسی مسیح با نیقودیموس، ربای یهودی، صحبت می کند و در خصوص لزوم تولد تازه برای ورود به پادشاهی خدا تاکید می کند.

اگر یادتان باشد به این مطلب اشاره کردم که تصویر نوزآیی، از نو مولود شدن، دوباره متولد شدن، به ما کمک می کند تا این را بفهمیم که در فرایند نجات، این ما نیستیم که دنبال خدا می رویم، بلکه خداست که به دنبال ما می آید و این نکتۀ بسیار مهمی است که تقریبا در تمام کلیساها برعکس تعلیم داده می شود، زیرا معمولا گفته می شود که شما خدا را انتخاب می کنید، و این ما هستیم که باید بله را به خداوند بگوییم و سپس خدا ما را نجات می دهد، اما تصویری که در کتاب مقدس بارها و بارها ترسیم می شود، تصویر آمدن خدا به دنبال ماست. خدایی که ما را از نو مولود می سازد تا بتوانیم پادشاهی خدا را ببینیم. وقتی پادشاهی را نمی بینیم، چطور می توایم وارد آن شویم؟

در باب سوم انجیل یوحنا، نیقودیموس نزد عیسی آمده است تا در مورد امور روحانی صحبت کند، اما عیسی می گوید: صبر کن، زیاد شتاب نکن! شما نمی توانید امور روحانی را بفهمید، چه برسد به آنکه در مورد آن صحبت کنید، مگر اینکه از نو زاده شوید.

عیسی در جواب او گفت:«آمین آمین به تو می گویم  اگر کسی از سر نو مولود نشود، ملکوت خدا را نمی تواند دید.» (قدیم، یوحنا 3: 3)

واژه ای که «سر نو» ترجمه شده است، anōthen ، در حقیقت معنی آن را اگر در واژه نامۀ الهیاتی نگاه کنید، به معنی «از بالا» است؛ عیسی در جواب او گفت:«آمین آمین به تو می گویم  اگر کسی «از بالا» مولود نشود، ملکوت خدا را نمی تواند دید.»  (همین کلمۀ  anōthen در آیۀ 7:3 نیز به کار رفته است.)

عیسی مسیح سعی دارد تا به نیقودیموس بگوید که قبل از هر چیز باید فیض خدا را دریافت کند، چیزی که نیقودیموس آن را  نمی فهمید.

3 عیسی  در جواب او گفت:آمین آمین به تو می گویم  اگر کسی از سر نو مولود نشود، ملکوت خدا را نمی تواند دید.»4 نیقودیموس بدو گفت، «چگونه ممکن است که انسانی که پیر شده باشد، مولود گردد؟ آیا می‌شود که بار دیگر داخل شکم مادر گشته، مولود شود؟» 5   عیسی در جواب گفت: «آمین، آمین به تو می‌گویم اگر کسی از آب و روح مولود نگردد، ممکن نیست که داخل ملکوت خدا شود. 6   آنچه از جسم مولود شد، جسم است و آنچه از روح مولود گشت روح است. 7   عجب مدار که به تو گفتم باید شما از سر نو مولود گردید. 8   باد هرجا که می‌خواهد می وزد و صدای آن را می‌شنوی لیکن نمی‌دانی از کجا می‌آید و به کجا می‌رود. همچنین است هر که از روح مولود گردد.  (قدیم، یوحنا 3: 3- 8)

بعد از اینکه مسیح در خصوص تولد تازه سخن گفت و اینکه قدم نخست، از نو زاده شدن است؛ سپس به چگونگی این تولد تازه پرداخت.

منظور مسیح از زاده شدنِ از آب و روح چیست؟ چرا عیسی مسیح در مورد باد سخن گفت؟

 

ارائۀ چند تفسیر و نقد آنها

گروه های مختلف، نظرات گوناگونی را در این خصوص داده اند و تلاش کرده اند تا معانی این واژه ها را دریافت کنند و آنها را تفسیر کنند، و معمولا هم تفاسیر به نوعی ارائه می شوند که در چارچوب باورهای  الهیاتی افراد قرار گیرند!

 تفسیر اول

برخی ها آب را به معنی و استعاره از تولد انسانی می دانند و آب موجود در رحم مادر  را دلیل درج واژۀ آب در این آیه می دانند؛ این گروه می گویند که پس از اینکه شخص یکبار از لحاظ فیزیکی به دنیا آمد باید دوباره از لحاظ روحانی هم تولد یابد؛ بنابراین در تایید این نظر، ترکیب تولد دوباره در عوض تولد از بالا، از نظر معنایی انطباق بیشتری با این متن دارد.

نتیجه گیری این تفسیر بر اساس برداشتش، البته منطقی می نماید اما این تفسیری مورد وثوق نمی تواند باشد زیرا:

یکم: واژۀ آب، در هیچ جای کتاب مقدس به این معنا بکار نرفته است؛

دوم: اینکه این تفسیر مبیّن یک حقیقت آشکار است، و اصطلاحا در زمرۀ توضیح واضحات قرار می گیرد!

زیرا می خواهد بگوید که البته باید اول به دنیا بیاییم(توضیح امر واضح) تا سپس بتوانیم تولد روحانی را دریافت کنیم؛

سوم: آب نمی تواند اشاره به تولد جسمانی باشد چونکه در یوحنا 1: 13 دیدیم، که این تولد جسمانی جایی در این فرایند نجات ندارد ( 13   آنان که نه با تولد بشری، نه از خواهشِ تن و نه از خواستۀ یک مرد، بلکه از خدا تولد یافتند.»هزارۀ نو، چاپ 2014″)

تفسیردوم

گروهی دیگر از دوستان(لطفاً واژۀ دوستان را با لحنی کنایه آمیز دریابید!)، باور دارند که آب اشاره به تعمید آب است؛ اما هر آینه باید در نظر داشت که کتاب مقدس در کلیت تعالیم کتاب مقدس، کلام خدا به ما تعلیم می دهد که کسی نمی تواند به وسیلۀ امور ظاهری و مراسم مذهبی نجات یابد:(اول سموئیل16: 7، رومیان 2: 28- 29، غلاطیان 2: 16 و  5: 1- 6)؛ تعمید آب نشانۀ مهمی است از چیزی که قبل از آن اتفاق افتاده است، و نه وسیله ای برای تولد تازه.

تفسیرسوم

تفسیر سوم، آب را شسته شدن از گناهان اعلام می کند؛ دلیل اینکه این معنای آب نمی تواند مورد نظر آیه باشد این است که هرگاه عهد جدید در خصوص ارتباط آب و تولد از بالا صحبت می کند، پاکی از گناهان را، امری معرفی می کند که پس از تولد تازه اتفاق می افتد و این آیه در یوحنا 3، از چگونگی تولد تازه سخن می گوید و این چشم اندازی که در این باب ارائه می شود، این تفسیر را هم ناروا می کند.

دیدگاه من

اما تفسیری که به نظرم صحیح می باشد، مبتنی بر تشبیه کتاب مقدس به آب است. در جاهای دیگری از متن مقدس، «کتاب» مقدس با نماد آب معرفی شده است:

افسسیان5: 26 می گوید:

تا آن را به غسلِ آب به‌وسیلة کلام طاهر ساخته، تقدیس نماید،(قدیم)

تا آن را به آبِ کلام بشوید و این‌گونه کلیسا را طاهر ساخته، تقدیس نماید،(هزارۀ نو)

در اول یوحنا 5: 7- 8 می خوانیم:

زیرا سه هستند که شهادت می‌دهند، 8   یعنی روح و آب و خون؛ و این سه یک هستند.(قدیم)

در این رساله که در حقیقت، نویسنده اش همان، نویسندۀ انجیل یوحنا هم می باشد،از سه شاهد صحبت شده است: روح، آب و خون

از آنجایی که پیشتر در این رساله به شهادت کتاب مقدس، به نجات در مسیح پرداخته است، و روح اشاره به روح القدس و خون اشاره به صلیب مسیح می کند؛ بنابراین آب، در اینجا اشاره به کلام خداست.

همین تصویر در یوحنا 15: 3 ترسیم شده است:

شما هم‌اکنون به‌سبب کلامی که به شما گفته‌ام، پاک هستید.(هزارۀ نو)

یک بخش دیگر از کتاب مقدس به کلام خدا به عنوان وسیله و طریقی اشاره می کند که تولد تازه را برگزیدگان دریافت می کنند، البته در این قسمت از تصویر آب، استفاده نمی شود:

او چنین اراده فرمود که ما را با کلام حق تولید کند تا همچون نوبرِ آفریده‌های او باشیم. (هزارۀ نو، یعقوب 1: 18)

زمانی که صحبتهای عیسی مسیح به نیقودیموس را زیر نور بخشهایی از کلام که با هم نگاه کردیم بررسی می کنیم، متوجه می شویم که خدا را به عنوان کسی که ما را به دنیا می آورد معرفی می کند؛ خدای پدری که ما فرزندان وی هستیم و کلام خدا وسیله ای در دستهای روح خداست که حیات روحانی تازه ای را که کلام از آن صحبت می کند، به ما عطا  می نماید.

آب و روح/ باد

در ماجرای ملاقات نیقودیموس با عیسی مسیح، که در باب سوم انجیل یوحنا آمده است، عیسی از مولود شدن توسط  آب و روح می گوید(5:3) و در ادامه نیز  روح خدا را به باد تشبیه می کند(8:3)؛ هر چند انجیل یوحنا به یونانی است و واژۀ یونانی روح، پنوما می باشد، اما این واژه در یونانی معنای باد نیز می دهد چنانکه معادل عبری آن نیز( روآخ ) معنای باد و روح را توأمان دارد؛ از این دریچه گوییا  هنگامی که عیسی با نیقودیموس گفتگو می کرد، روح و باد در یک بازی کلامی، هر دو معنا را در یک واژه به رخ می کشند! تا حیات را به کالبدِ انسانِ مرده در گناه بدمند؛ انسانی که با کلام مقدس(آب)، شسته شده، مهیای تولد دوباره است. پس، کلام خدا به ما تعلیم داده شده، موعظه گردیده، به مانند آب، جان ما را شستشو می دهد، تا روح خدا از آن استفاده کرده، حیات روحانی تازه را به ما عطا نماید.

باز هم آیه ای دیگر

یک آیۀ دیگر را  با هم نگاه کرده، این مبحث را روشنتر می کنیم.

اول پطرس 1: 23

زیرا تولد تازه یافته‌اید، نه از تخم فانی بلکه تخم غیرفانی، یعنی کلام خدا که زنده و باقی است.(هزارۀ نو)

در همین باب، پطرس می گوید، شخص به خاطر مرگ مسیح به خانوادۀ الهی ملحق می گردد. (آیات 18- 19)؛

زیرا می‌دانید از شیوۀ زندگی باطلی که از پدرانتان به ارث برده بودید، بازخرید شده‌اید، نه به چیزهای فانی چون سیم و زر، بلکه به خون گرانبهای مسیح، آن برۀ بی‌عیب و بی‌نقص. (هزارۀ نو)

و سپس در آیه 21 می گوید، به واسطۀ او ایمان می آوریم.

 

نوشته: ادوین کشیش آبنوس

اکتبر 2014

ویراستار : فرید (نتنائیل)، منچسترِ انگلستان

 

 

 

Advertisements

1 دیدگاه برای “تولد تازه: بخش دوم – گفتگوی مسیح و نیقودیموس

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.