مقایسه خداشناسی کاتولیک و پروتستانیم: سنتهای این کلیسا: بخش هفتم


SMT-Trent-May05-DC0306sAR800  سنت مقدس؟

 نکته ای که در برخورد کلیسای کاتولیک با کتب مقدس شایسته توجه است این می باشد که ایشان معتقدند که بجهت تفاسیر متفاوتی که از کتاب مقدس می تواند ارائه گردد، بنابراین کتاب مقدس نیازمند صدایی مقتدر و تفسیر واضح است که ابهامات و اغتشاش در این خصوص را از بین ببرد. و این صدای رسا و تعیین کننده چیست؟ سنتهای کلیسایی. نه تنها این کلیسا کمکی در فهم کتاب مقدس ننموده، بلکه تنها به اغماض کلام، حتی ساده ترین متون آن پرداخته است. افزون بر این، سنتهای خود را نیز که در مقام الهام بالا برده است، در معرض تفاسیر گوناگون قرار داده است.

حتمی با شورای ترنت[1] آشنا هستد این شورا معروف به بزرگترین «شورای ضد اصلاحات[2]» نامیده شده است. کانون و مستندات این شورا، موقعیت و وضعیت کلیسای کاتولیک را در مقابل با نهضت اصلاحات با صراحت بیان می کند. برخلاف ادعای اصلاحاتی که در خصوص کلیسای کاتولیک پس از شواری واتیکان دوم وجود، این کلیسا همچنان بر روی باورهای گذشته خود که در شورای ترنت منعکس شده است، استوار است. شورای ترنت در خصوص اقتدار کانون کتاب مقدس، اینگونه اعلام کرد:

 «این مطلب آشکارا قابل درک و فهم است که این حقایق و قوانین در کتب مکتوب و سنتهای نانوشته که از رسولان دریافت گشته، وجود دارند؛ سنتهایی که از دهان خود مسیح و یا رسولان داده شده اند، با دیکته کردن روح خدا به ما رسیده است. (این سنتها) طوری به ما رسیده است که گویی واسطه ای وجود نداشته است. پیرو آن، در راستای نمونه پدران راست دین کلیسا، در احترام تمام کتب عهد عتیق و جدید پذیرفته می شود از آنجایی که خدا مولف هر دو می باشد، همچنین سنتها، چه آن سنتهایی که مربوط به ایمان و چه اخلاقیات باشد، به عنوان تعلیم بیان شده به زبان مسیح و یا روح القدس، از طرف کلیسا پذیرفته شده و بدون شکستگی ترتیب(بدون تحریف) ، از آنها پاسبانی شده است.

 هر چند ممکن است این ترجمه روان نباشد، اما با اینکه ترجمه انگلیسی آن نیز جملات بلند و بنظر پیچیده می آید، اما معنای آن روشن و صریح است. اما با این وجود، برخی از عبارات و واژگان بکار رفته شده در این متن، باعث ایجاد مباحث زیادی در بین خود کاتولیکها نیز گشته که دیدگاههای گوناگون و موضعهای متفاوتی را بوجود آورده است.

اما آیا کلیسای کاتولیک معاصر نیز همین ادعا را می کند؟

شورای واتیکان دوم، مستندات مهمی را منتشر کرد.  یکی از این مستندات، «دیی وربوم (کلام خدا): نظام نامه اعتقادی در خصوص مکاشفه الهی»[3] نام دارد که در 18 نوامبر سال 1965 صادر گشت.  در مقدمه این سند، شورای کلیسای کاتولیک در خصوص مکاشفه الهی و چگونگی انتقال آن در کلیسا صحبت می کند. به برخی از نوشته های این سند در زیر اشاره خواهم کرد تا اهمیت این موضوع در نگرش کلیسای کاتولیک به مسئله مکاشفه الهی و نحوه انتقال آن پی ببریم.

 «(8) این سنت، که از رسولان به ما می رسد، به مدد روح القدس پرورش می یابد… از طریق همان سنت، کانون کامل کتب مقدسه کلیسا شناخته می شود، و مکتوبات مقدس در کلیسا عمیقا فهمیده و فعال می گردد. (9) بنابراین ارتباط نزدیکی بین سنن مقدس و کتب مقدس وجود دارد. زیرا که هر دو از منشاء الهی و بنوعی مشخص در اتحاد یک می شوند و به سوی یک سرمنزل حرکت می کنند. زیرا که کتب مقدسه کلام خدا هستند از آنجایی که تحت الهام روح الهی نوشته شده اند. سنن مقدس در پاکی کلام خدا با دست جانشینان رسولان رسیده است، سننی که توسط خداوند مسیح و روح القدس به رسولان سپرده شد. بنابراین با هدایت نور روح راستی، این جانشینان در وعظ های خود قادر هستند تا این کلام خدا را حفظ کرده (عاری از تحریف)، توضیح دهند، و آن را بصورت گسترده ای تعلیم دهند (به گوش همه برسانند). در نتیجه کلیسا تنها از کتب مقدسه، یقین خود را از تمام مکاشفات حاصل نمی کند. به همین خاطر، کتب مقدس و سنتهای پاک، باید به همان مفهوم پذیرفته شده و مورد احترام قرار گیرند. (10) کتب مقدس و سنتهای پاک، از یک کلام سپرده شده خدا هستند، که به کلیسا داده شده است… وظیفه تفسیر درست و قابل اعتماد کلام خدا، چه بشکل مکتوب و چه بگونه منتقل شده، بصورت ویژه به مقام زنده تعلیم کلیسا منصوب شده است، که اقتدار تعلیمی خود را در نام عیسی مسیح اجرا می کند. بنابراین واضح است که، سنت های مقدس، کتب مقدس، و اقتدار تعلیم کلیسا، مطابق طرح حکیمانه الهی، به هم متصل و با هم متحد هستند بنوعی که یکی بدون دیگری نمی تواند استوار باقی بماند، و همه ما هم و هر کدام به روش خود، تحت عمل روح القدس، در نجات جانها سهیم هستند…. (12) زیرا هر آنچه که در مورد روش تفسیر کتب گفته شده است در نهایت تحت انقیاد رای کلیسا است که ماموریت الهی و خدمت پاسبانی و تفسیر کلام خدا را اجرا می کند. (21) کلیسا همیشه کتب مقدس را به همراه سنن مقدس، قانون افضل دانسته است و به این عقیده خود متعهد خواهد بود. (24) الهیات مقدس بر روی کلام خدا و همچنین سنتهای مقدس استوار است، این دو زیربنای اولیه و همیشگی الهیات مقدس می باشند.

نکات بسیار مهمی در این سند است که خواننده هوشیار با دقت با عبارتهای کلیدی روبرو خواهد شد. نخست ادعا می شود که این سنتها از رسولان به ما منتقل گشته است و سپس به کمک و مدد روح القدس در کلیسا پرورش می یابد. اگر سنتها در طی زمان پروش یافته، شکل کاملتری می گیرند، بنابراین این سنتها، مطالبی هستند که جز کتب مقدس و الهام خدا نمی باشند زیرا که کتب مقدس هرگز رشد نکرده، «پرورش» نمی یابد. رشد ما از کلام زنده خدا به معنی تغییر در جهت رشد و پرورش کلام در طی زمان نیست. کلیسای کاتولیک می گوید که از طریق این سنتها است که ما کلام خدا را شناخته شده و درک ما از کتاب مقدس عمیقتر می گردد. ایشان معتقد هستند که بوسیله همین سنتها است که کلام خدا پاک و بدون تحریف نگاه داشته شده است. این بدان معنی است که بدون این سنتها، کتاب مقدس تحریف می گشت. واتیکان دوم معتقد است که کلیسا، برای فهم تمامی مکاشفه خدا، نمی تواند بر کتاب مقدس به تنهایی تکیه کند و او را لازم است تا به سنتهای کلیسا نیز رجوع کرده، مکاشفات الهی را دریابد. و ایشان معتقدند که کلام خدا و سنتها به کلیسای روم بخشیده شده است و تنها این کلیسا است که اقتدار تفسیر صحیح آن را دارد. این تنها کلیسای روم است که قادر است آن سنت را تعریف و آن را تفسیر نماید. و زمانی که از این کلیسا می خواهیم تا محتوای سنت را برای ما بیان کند، به ما گفته می شود که باید کلیسا اعتماد نماییم، کلیسایی که آموزه های خود را بر همان سنن مقدس بنا نموده است. این همان چرخش بیهوده ای است که پیشتر به آن اشاره کردم.

کلیسای کاتولیک، سه اقتدار تعلیمی را به ما نشان می دهد: کتب مقدسه، سنتها و مقام تعلیمی کلیسا. از آنجایی که بر طبق باور ایشان این کلیسا است که حدود کلام را تعریف می کند و حق ویژه تفسیر این کلام را هم تنها به خود اختصاص می دهد، به ما می گوید که چه چیزی جز سنت هست و چه چیزی سنت نیست و آموزه های خود را بر اساس سنتهایی که خود آنها را تعریف می کند ارائه می دهد. در حقیقت از این سه مرجع تعلیمی یعنی، کتاب مقدس، سنت ها و مقام تعلیمی کلیسایی، تنها یک پایه، توسط دیگری تعریف نمی شود و آن خود مقام تعلیمی کلیسا است. بنابر چنین باوری، آنچه کلیسای پروتستان بر آن تکیه می کند، یعنی «تنها کتاب مقدس» از طرف کلیسای کاتولیک مردود اعلام می گردد زیرا که اقتدار تعلیمی و تنها مرجع تفسیر صحیح کلام یعنی مقام تعلیمی کلیسا کاتولیک بصورت خودکار رد می گردد.

هر چند کلیسای کاتولیک در سایر گفته های خود، اقتدار کتاب مقدس را تایید می کند، اما بیاناتی نظیر آنچه اشاره کردیم، نشان می دهد چگونه بر این باور متعهد نبوده، جایگاه کلیسا را والاتر از کتاب مقدس می شمارد. چگونه ممکن است که کلام خدا و سنن مقدس قانون افضل کلیسا اعلام گردد در حالی که کلیسا مفسیر بر حق و حافظ کتب مقدسه اعلام می کند؟ چه کسی تفسیر کلیسا را ارزیابی می کند؟ بنظر این ادعا که کلیسا تحت اقتدار قانون افضل قرار دارد چندان صادقانه نمی رسد، زمانی که این قانون افضل تنها در حوزه اقتدار کلیسا است که بقا دارد. کلیسا این قانون را هر آنگونه که برای خود مفید باشد، تفسیر و اعلام می دارد.

کلیسای کاتولیک ادعا می کند که تنها آنچیزی را تعلیم می دهد که با وی سپرده شده است، اما با بررسی آموزه های این کلیسا مانند لقاح مطهر، صعود جسمانی مریم (رجوع شود به مقاله تکریم مریم در کلیسای کاتولیک)، آموزه برزخ، و مصون از خطا بودن مقام پاپ، اینطور بر می آید که این ادعا حقیقت ندارد. این آموزه ها از رسولان به کلیسا «سپرده» نشده است و پدران کلیسا این را تعلیم نداده اند، بلکه این تعالیم اختراعاتی هستند که به عنوان سنتهای مقدس در جایگاه رفیع الهامی به مستندات خود افزوده اند. کلیسای کاتولیک با اینکه ادعای رسولی بودن دارد، در حقیقت این تعالیم را به نام رسولان جهل کرده، نظرات و تراوشات ذهنی مقامات کلیسا را به عنوان سنتهای مقدس و تغییر ناپذیر به دنیا ارائه داده است.

به فیض خدا این مبحث را در مقالات بعدی ادامه خواهیم داد

ترجمه و تلخیص: ادوین کشیش آبنوس

مارچ 2014


[1] Council of Trent

[2] Counter-Reformation Council

[3] Dei Verbum, The Dogmatic constitution on Divine Revelation

Advertisements

10 دیدگاه برای “مقایسه خداشناسی کاتولیک و پروتستانیم: سنتهای این کلیسا: بخش هفتم

 1. راجع به « پرورش آموزه ها» یا « توسعه آموزه ها» یا « گسترش آموزه ها» مقاله را بنویس. خواهش می کنم.

  یا « زایش آموزه ها»

  ؟ برای ترجمه، کدام بهتر ه؟ نمی دانم.

  There needs to be an article about the «Development of Doctrine» and how in one sense it is true; but in another sense, the way the Roman Catholic Church does it,
  that John Henry Cardinal Newman took it, it is not true

  Newman’s argumentation has caused lots of Evangelicals to convert to Roman Catholicism.

  «we agree with Rome that doctrine does develop. But we disagree about how it develops.»

  «the text of Scripture provides the grounds, and most importantly, the limits for this development over time.»

  James White, The Roman Catholic Controversy, page 83
  But see also John Piper’s article on Athanasius:

  «The truth of biblical language must be vigorously protected with non-Biblical language» (Piper, Contending for our All, page 64

  For example: Biblical doctrines and theology, and concepts that are taught in Scripture, without using the exact words: The Trinity, 3 persona/hypostasis, penal substitionary atonement; forensic justification, imputation, etc.

  See pages 63-75 in Piper’s book «Contending for Our All», chapter 1 on Athanasius.
  lecture is also also at http://www.desiringGod.org

  http://www.desiringgod.org/messages/contending-for-our-all

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.