مقایسه خداشناسی کاتولیک و پروتستانیم: یگانه کتاب مقدس-دلایل کتاب مقدسی: بخش ششم


imagemap   دلایل کتاب مقدسی «یگانه کتاب مقدس»

 این آموزه ریشه بر ماهیت کتاب مقدس به عنوان کلام خدا دارد. فهم «کفایت کتاب مقدس» برای ما امکان پذیر نخواهد بود اگر خاستگاه آن را درنیابیم. اگر شاهد آن هستید که در برخی از حوزه های پروتستانیزم بر این آموزه تاکید چندانی نمی شود به این جهت است که دیدگاه این گروه ها نسبت به الهامی بودن کلام و ماهیت مافوق الطبیعه آن در بخشش مکاشفه الهی و حرمت کتب مقدس کمرنگ گشته است. اگر کسی الهامی بودن آن را مهم نشمارد آیا کفایت آن را باور خواهد داشت؟ اصلاحگران دیدی والا بر کلام خدا داشته و ارزش و جایگاه الهی آن را تاکید بسیار می ورزند و این بنیاد قوی برای کفایت کتاب مقدس می باشد.

 کلام پولس به تیموتاوس

 هرگاه در باب آموزه «تنها کتاب مقدس» صحبت می شود، دوم تیموتاوس 3: 14- 17 نیز به کرات ذکر می گردد.

امّا تو در آنچه آموختی و ایمان آوردی قایم باش، چونکه می‌دانی از چه کسان تعلیم یافتی، 15   و اینکه از طفولیّت، کتب مقدّسه را دانسته‌ای که می‌تواند تو را حکمت آموزد برای نجات، به‌وسیلة ایمانی که بر مسیح عیسی است. 16   تمامی کتب از الهام خداست و بجهت تعلیم و تنبیه و اصلاح و تربیت در عدالت مفید است، 17   تا مرد خدا کامل و بجهت هر عمل نیکو آراسته بشود. (ترجمه قدیم)

 اما مطئمنا از اینکه این آیات در خصوص ماهیت و خاستگاه کلام نیز صحبت می کند، آگاه هستید. کفایت کتاب مقدس از سرشت آن سرچشمه می گیرد. چون کتاب مقدس الهام خداست، به همین جهت برای کلیسا برای انجام ماموریتش بر روی زمین کفایت می کند.

پولس رسول در این آیه، به کتب عهد عتیق اشاره می کند، از آنجایی که تیموتاوس کتب عهد جدید را نداشت. (کتب عهد جدید در زمان طفولیت تیموتاوس نگاشته نشده بودند) برخی با اشاره به همین مطلب می گویند که چون این آیه به کتب عهد عتیق اشاره می کند بنابراین استنتاج کفایت کتاب مقدس از این مجموعه چندان استدلال مناسبی نخواهد بود زیرا که مسلما نمی توان ادعا کرد که کتب عهد عتیق در غیاب نوشتجات عهد جدید کافی باشند. اما چنین اعتراضی، نکته مورد بحث را نادیده می گیرد، چون آنچه در اینجا مطرح می شود، گستره کتب نیست بلکه خاستگاه، منشاء و قابلیت کتب مقدس است. آن کلامی که نفس خدا می باشد.

پولس رسول به تیموتاوس نصیحت می کند که در آنچه آموخته است قائم باشد. آن پیغامی که وی در انجیل دریافت کرده است، همان پیغامی است که در کتب مقدسه یافت می شد. آنچه او دریافت نمود همان کلام خدا است و نه چیزی خلاف و جدا از کلام الهی نیست. البته پولس رسول از این مطلب آگاه هست به همین جهت می گوید که کتب مقدسه را از طفولیت دانسته ای. کتب مقدسه ای که در مورد آنها صحبت می کند، نوشته های عهد عتیق می باشد. پولس بر این حقیقت اصرار می ورزد که این کتب وی را حکمت آموزد برای نجات، به‌وسیلة ایمانی که بر مسیح عیسی است. از آنجایی که در نوشته های پولس رسول، ایمان به عیسی مسیح امری مافوق الطبیعه است که توسط روح خدا در ما بجود می آورد، بنابراین این حقیقت که ویژگیهای کتب مقدس باید با نوشته های غیر الهامی متفاوت باشد امری آشکار است. این کتب مقدس و روحانی است و از روح خدا سرچشمه گرفته است. و این دقیقا این چیزی است که در آیه 16 می گوید: «تمامی کتب از الهام خداست» در زبان ارمنی، کتاب مقدس را «نفس خدا» می خوانند، و این در حقیقت همان چیزی است که پولس رسول می گوید، این همان واژه ای است که به فارسی «الهام» ترجمه شده است. کتب مقدسه، نفس خدا است. منشاء و سرچشمه این کتابها، روح خدا است. باید توجه کرد، اگر این کتب، از خدا است بنابراین اقتدار کتب، خود خداوند است. کتب مقدس، طریقی است که خدا بدانوسیله اقتدار خود را بر کلیسا نمایان می سازد. خدا از طریق کلام خود، بر کلیسای خود حاکم است. زمانی که خدا در کلام خود سخن می گوید، در حقیقت اقتدار وی بر کلیسای وی به اعلان می گردد. اقتدار الهی کلیسا از کلام زنده خدا بر می خیزد و بر وی بنا شده است و نه بر کلیسای روم.

نتیجه پدیدار گشتن کلمه خدا از روح وی چیست؟ پولس رسول ادامه می دهد:» … بجهت تعلیم و تنبیه و اصلاح و تربیت در عدالت مفید است» و سپس در آیه 17 اضافه می کند: » تا مرد خدا کامل و بجهت هر عمل نیکو آراسته بشود.»

او اشاره می کند که کلام خدا برای کامل بودن مرد خدا که البته اشاره نخستین وی تیموتاوس و در بعد گسترده آن، خطاب به کلیسای مسیح است، کافی است. کتاب مقدس بجهت کامل شدن مرد خدا کفایت می کند و نیازی به مراجع، منابع و سنتهای انسانی نمی باشد. اگر کلیسا در نیاز منبعی دیگر می بود، حتمی پولس رسول توجه ما را به آن جلب می کرد. کلام خدا توانایی آن را دارد تا با ما را به جهت هر بجهت هر عمل نیکو آراسته سازد. آنچه برای رشد و به کمال رسیدن نیاز داریم در کلام زنده خدا یافت می شود و نیازمند یافتن منبع دیگری نیستیم. آیا امکان دارد که منبعی ناقص این قابلیت را دارا باشد که شخصی را کامل کرده به جهت کاری تماما آراسته سازد؟ اجازه دهید مثالی بزنم. فرض کنید که برای شکار به مغازه ای می روید که گمان می کنید می تواند شما را برای شکار مجهز سازد. اما پس از ورود به مغازه متوجه می شوید، پس از ارائه تنفگ، مغازه دارد فشنگ کافی برای فروش ندارد و یا دوربین مناسبی که برای شکار لازم است در مغازه یافت نمی شود. آیا می توان گفت این مغازه شما را به بجهت هر نیازی که برای شکار دارید، مجهز می سازد؟ مسلمأ منابع این مغازه برای مقصود شما کافی نیست و هنوز نیازمند فروشنده ای دیگر هستید تا کاستی های شما را تامین نماید. اما پولس رسول می گوید که کلام خدا شما را بجهت هر عمل نیکو آراسته می سازد.

در زیر نور مطلبی که بیان شد باید به باور نادرست کلیسای کاتولیک در این خصوص توجه نمود. کلیسای کاتولیک تعالیمی را ارائه می دهد که آنها را الهی می خواند اما در این حالی است که این آموزه ها نه تنها برخواسته از کلام زنده خدا نیست بلکه استنتاج سایر آموزه نیز نمی باشد. به عنوان مثال، کلیسای کاتولیک تعلیم می دهد که مریم، مادر مسیح در جسم به آسمان صعود کرده است و این کلیسا بر این باور است که تمام مسیحیان باید بر این تعلیم متعهد باشند. اگر این باور کتاب مقدسی باشد، بنابراین هر مسیحی باید نه تنها آن را باور داشته باشد بلکه موظف است تا این آموزه را نیز تعلیم دهد. اما حقیقت امر این است که کتاب مقدس به هیچ وجه در خصوص این ادعا صحبتی نمی کند و هیچ آثری در این باب در هیچ بخشی از کلام زنده خدا یافت نمی شود. به همین جهت، کلیساهای پروتستان این آموزه را رد کرده، غیرکتاب مقدسی معرفی می کند، اما کلیسای کاتولیک، که اقتدار تعلیمی را ازآن خود می داند، چنین آموزه ای غیرکتاب مقدسی را، حقیقت الهی دانسته، کتاب مقدس را منبعی که برای تعلیم این آموزه کفایت نمی کند، می پندارد.

 نظر عیسی مسیح بر اقتدار کتاب مقدس

 پیش از اینکه وارد متنی دیگر از کلام خدا گردیم تا کفایت کتاب مقدس را از متون الهامی بررسی کنیم، باید نظری به چشم انداز مسیح در خصوص اقتدار کتاب مقدس و تایید آیه ای را که در بالا ذکر کردیم داشته باشیم.

زمانی که عیسی مسیح با صدوقیان در باب 22 کتاب متی بحث می کرد، توجه ایشان را به کتب مقدس جلب کرد. او فرمود:

 امّا دربارهٔ قیامت مردگان، آیا نخوانده‌اید کلامی را که خدا به شما گفته است،   من هستم خدای ابراهیم و خدای اسحاق و خدای یعقوب؟ خدا، خدای مردگان نیست، بلکه خدای زندگان است.  (31- 32)

معمولا این متن برای این بکار می رود تا نشان دهیم که عیسی مسیح دلیل گفته های خود را بر کتب مقدسه بنا می کند. البته این درست و توجه آن لازم می باشد. او پرسید: آیا نخوانده‌اید کلامی (کتب مقدس) را که خدا به شما گفته است؟ عیسی مسیح شنوندگان خود را در مقابل کلام زنده خدا، مسئول نگاه داشت. کتاب مقدس تنها گفته های خدا در گذشته برای شنوندگان محدودی که در گذشته زندگی می کردند نیست، بلکه این کلام برای امروز، برای آنانی که در زمان حال زندگی می کنند برای دوره معاصر نیز پیغامی دارد و اقتدار آن را نباید نادیده گرفت. خدا سخن گفته است و این سخن هرگز تضعیف نمی گردد. همانگونه که پولس رسول کتاب مقدس را نفس خدا می دانست، عیسی مسیح نیز بر این حقیقت صححه می گذارد.

 سنن و کتاب مقدس

 یکی دیگر از متونی که به آموزه «تنها کتاب مقدس» مرتبط می شود، انجیل متی 15: 1-9  است.

   آنگاه کاتبان و فریسیان اُورشلیم نزد عیسی آمده، گفتند  چون است که شاگردان تو از تقلید مشایخ تجاوز می‌نمایند، زیرا هرگاه نان می‌خورند دست خود را نمی‌شویند؟

او در جواب ایشان گفت، شما نیز به تقلید خویش، از حکم خدا چرا تجاوز می‌کنید؟
زیرا خدا حکم داده است که مادر و پدر خود را حرمت دار و هرکه پدر یا مادر را دشنام دهد البتّه هلاک گردد.
لیکن شما می‌گویید هر که پدر یا مادر خود را گوید آنچه از من به تو نفع رسد هدیه‌ای است، و پدر یا مادر خود را بعد از آن احترام نمی‌نماید. پس به تقلید خود، حکم خدا را باطل نموده‌اید.
ای ریاکاران، اشعیاء دربارهٔ شما نیکو نبوّت نموده است که گفت،  این قوم به زبانهای خود به من تقرّب می‌جویند و به لبهای خویش مرا تمجید می‌نمایند، لیکن دلشان از من دور است.
پس عبادت مرا عبث می‌کنند زیرا که احکام مردم را بمنزله فرایض تعلیم می‌دهند.

 آنچه عیسی مسیح در اینجا می گوید، نمونه ای است که ما نیز به عنوان پیروان وی، باید از آن تبعیت نمایید. فریسیان از اینکه چرا شاگردان سنت فریسیان را پیروی نکردند چندان خوشحال نبودند و نزد عیسی به شکایت پرداختند. آنها شاگردان را به «تجاوز از تقلید مشایخ» متهم کردند. در ترجمه هزاره نو، پرسش فریسیان به اینگونه مطرح شده است: «چرا شاگردان تو سنّت مشایخ را زیر پا می‌گذارند؟»  آنها (فریسیان) گمان می بردند که این سنتها دارای اقتدار الهی است و حتی در برخی تصور می کردند از این سنتها از زمان موسی به ایشان سپرده شده است بنابراین تخلف از نگاه داشتن از آن در حقیقت تخطی از حکم خدا است. (آیا می توانید این نوع نگرش به سنتهای انسانی را در کلیسای کاتولیک نیز بیابید؟) اما آیا عیسی مسیح چنین ادعایی را پذیرفت؟ هرگز. او در حقیقت بر خلاف ایشان ایستاده و آنها را متهم به باطل ساختن حکم خدا نمود. او به ایشان نشان داد که توجه نادرست ایشان به سنتها باعث شده است تا کلام خدا را مخدوش نمایند و او اینکار را با اشاره به مسئله قربانی انجام داد. او سنتهای انسانی را زیر نور کلام زنده خدا قرار داد و نتیجه این بازرسی این بود که سنتها را بر خلاف کلام خدا و یافته آنها را مردود شمرد.

توجه نماییم که فریسیان سنت قربانی را جزئی از سنت مشایخ می دانستند، سنتی که به گمان ایشان اقتدار الهی داشت. کلیسای کاتولیک نیز به همین طریق، مرتکب چنین خطاهای زیادی گشته است و به اتکا به سنتهای «مقدس» کلیسایی خود، سنن شفاهی، اقتدار حضرات کلیسا برای آنها جایگاه الهی قائل است. اما اگر چون عیسی مسیح، این سنتهای انسانی را که به نا حق به خدا نسبت داده شده و آنها را الهی نامیده اند، در زیر نور کلام خدا قرار دهیم، پژمرده خواهند گشت. ایشان در خصوص این آیه می گویند که عیسی مسیح با سنتهای انسانی به مخالفت پرداخت و نه سنن الهی. اما حقیقت امر این است که هر سنت الهی، با هر ادعاهایی که در خصوص منبع و منشاء پدیدار گشتنش دارد، باید در کنار تنها چوبخط و کانون قرار داده شده، ارزیابی گردد. کتاب مقدس داور نهایی تمام سنن می باشد.

تلخیص و گردآوری:  ادوین کشیش آبنوس

مارچ 2014

Advertisements

2 دیدگاه برای “مقایسه خداشناسی کاتولیک و پروتستانیم: یگانه کتاب مقدس-دلایل کتاب مقدسی: بخش ششم

 1. و این دقیقا این چیزی است که در آیه 16 می گوید: «تمامی کتب از الهام خداست» در زبان ارمنی، کتاب مقدس را «نفس خدا» می خوانند، و این در حقیقت همان چیزی است که پولس رسول می گوید، این همان واژه ای است که به فارسی «الهام» ترجمه شده است. کتب مقدسه، نفس خدا است.

  منظور شما حنماً زبان یونانی بود.

  هجی کردن تفنگ
  نه تنفگ
  🙂

  مقاله عالی ه!!

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s