اعتراضات به آموزش گزینش بلاشرط و پاسخ به آنها


Election_620

پیش از اینکه در این مبحث جلوتر برویم و به مسائل دیگری بپردازیم، باید اعتراف کرد که با اینکه مستمراً در این سری دروس اعلام می کنیم که این نگرش و چشم انداز به این آموزه، کتاب مقدسی است، اما آموزۀ گزینش الهی بلاشرط ، در همۀ کلیساها پذیرفته شده نیست و یکدستی ای در این باور در بین کلیساها وجود ندارد. با اینکه تاریخ پذیرش و اعلام این آموزه بسیار قدیمی است، اما در عین حال، گروه های دیگری هم هستند که به این باور معترضند. به خواندن ادامه دهید

به‌دست ادوین کشیش آبنوس

رفع کژفهمی ها در خصوص گزینش الهی


Election_620

همان طور که پیشتر هم در دروس قبلی اشاره کردم، تمام کلیساها به نوعی از گزینش الهی معتقد هستند و دلیل اینکه کلیسا باید در خصوص گزینش الهی تعلیم دهد، این است که کتاب مقدس، هم به صراحت و هم به کرات در این مورد تعلیم می دهد؛ اما همان طور که از درسهایی که داریم بر می آید و بر آن هم تاکید کرده ایم، صرف باور به یک نوع از آموزۀ گزینش الهی، کافی نیست و باید باور ما بر آموزۀ صحیح و کتاب مقدسی گزینش الهی باشد، آموزه ای که نتیجۀ تاویل کلام باشد و نه استنتاج یک سری پیش فرضهای فلسفی که به آنها تعهد داریم؛ پیش فرضهایی که مانند قالب عمل می کنند و هر آنچه که در آن جای نمی گیرد به دور می اندازند و بدان برچسب غیرکتاب مقدسی می زنند؛ در حالی که چنین قالبی باید عوض شود و نه اینکه مرتکب تحریف شویم؛ به قول سهراب سپهری «چشمها را باید شست، جور دیگر باید دید»، و این جور دیگر دیدن، نگرش کتاب مقدسی است. به خواندن ادامه دهید

به‌دست ادوین کشیش آبنوس

تعمید نوزادان و خاستگاه کتاب مقدسی آن


infant-baptism (1)

چرا کلیساهای انجیلی، نوزادان را تعمید آب می دهند؟

 

باید اعتراف کرد که آموزه تعمید آب، در طی تاریخ، یکی از  آموزه هایی بوده که مباحث بسیاری پیرامون آن مطرح گشته و در نهایت تنوع نظرات تا به امروز نیز در این خصوص باقی است. کلیساهای کاتولیک و اوتدوکس شرق، به گونه ای متفاوت به این مسئله می نگرند (که البته قصد من در این مقاله پرداختن به دیدگاه این دو کلیسا نیست، و مسلما به عنوان یک پروتستان، تعمید آب نوزادان کلیسای کاتولیک را وسیله بخشش گناه اولیه و لازمه نجات می داند نمی پذیرم) و کلیساهای پروتستان نیز به دو گروه مختلف در این خصوص تقسیم شده اند که البته این اختلاف نظر را دلیل کافی و مناسب برای رد یکدیگر نمی دانند. در هر صورت، تعمید آب را بسیاری به درستی آبهای متلاطم ترین خوانده اند.

آنچه در این مقاله مطرح خواهم کرد، نگاهی گذرا به دلایلی خواهد بود که برخی از کلیسا تعمید نوزادان را، آموزه کتاب مقدسی می دانند (تکرار می کنم این نگرش با کلیساهای کاتولیک و اوتدوکس متفاوت است) به خواندن ادامه دهید

به‌دست ادوین کشیش آبنوس

پاپ، جانشین مسیح — مقایسه خداشناسی کاتولیک و پروتستانیم: بخش هشتم


pope-francis-gold-candlesticksپاپ، اسقف روم

اجازه بدهید، کمی مسیر صحبت را بجای دیگری جهت بدهیم و سپس باز خواهیم گشت و به مقایسه آموزه تنها کتاب مقدس و سنت کلیسای کاتولیک خواهیم پرداخت و مباحثه خود را در این بخش جلو خواهیم برد.

اما آنچه را که مایل هستم در این بخش از مقاله بررسی کنیم، مقام پاپ در کلیسا است. به هر حال گفتگوهای ما در خصوص اقتدار و اختیار کلیسای کاتولیک در مقام تعلیمی بدون بررسی مقام پاپ کامل نخواهد بود و باید باور این کلیسا را در این خصوص نیز ارزیابی کرد. به خواندن ادامه دهید

به‌دست ادوین کشیش آبنوس

مقایسه خداشناسی کاتولیک و پروتستانیم: سنتهای این کلیسا: بخش هفتم


SMT-Trent-May05-DC0306sAR800  سنت مقدس؟

 نکته ای که در برخورد کلیسای کاتولیک با کتب مقدس شایسته توجه است این می باشد که ایشان معتقدند که بجهت تفاسیر متفاوتی که از کتاب مقدس می تواند ارائه گردد، بنابراین کتاب مقدس نیازمند صدایی مقتدر و تفسیر واضح است که ابهامات و اغتشاش در این خصوص را از بین ببرد. و این صدای رسا و تعیین کننده چیست؟ سنتهای کلیسایی. نه تنها این کلیسا کمکی در فهم کتاب مقدس ننموده، بلکه تنها به اغماض کلام، حتی ساده ترین متون آن پرداخته است. افزون بر این، سنتهای خود را نیز که در مقام الهام بالا برده است، در معرض تفاسیر گوناگون قرار داده است. به خواندن ادامه دهید

به‌دست ادوین کشیش آبنوس

بیاندیش


what-is-critical-thinking  فرهنگ مخربی در کلیسای امروز حاکم شده است که شاید بتوان این فرهنگ را «ضد خرد» نامید. بنظر می رسد کلیسا بیشتر از هر وقت، اعتماد و توکل خود را بر احساسات و اعمال نهاده است. هرگاه سخن از عقل، تفکر و روشن فکری در کلیسا می شود، ایمانداران احساس خطر کرده، ترجیح می دهند که پیرو احساسات گردند تا اینکه به عقل خود اعتماد کنند. هرگاه صحبت از تعقل می شود، بی ایمانی، عدم اعتماد و توکل به دانش انسانی با آن مترادف گشته، آن را ضدیت با روح القدس می خوانند. تفکر را از خانه بیرون می کنیم که نکند که غرور شخصیت روحانی ما را تخریب نماید. پرسشی که برای من مطرح می شود این است که چرا باید دانش و دعا را از هم جدا کرد؟ چرا گمان می بریم روح القدس با دانش عداوت دارد؟ چرا خود را مشغول به دعا کردن و خواندن نمی کنیم؟ به خواندن ادامه دهید

به‌دست ادوین کشیش آبنوس

مقایسه خداشناسی کاتولیک و پروتستانیم: یگانه کتاب مقدس-دلایل کتاب مقدسی: بخش ششم


imagemap   دلایل کتاب مقدسی «یگانه کتاب مقدس»

 این آموزه ریشه بر ماهیت کتاب مقدس به عنوان کلام خدا دارد. فهم «کفایت کتاب مقدس» برای ما امکان پذیر نخواهد بود اگر خاستگاه آن را درنیابیم. اگر شاهد آن هستید که در برخی از حوزه های پروتستانیزم بر این آموزه تاکید چندانی نمی شود به این جهت است که دیدگاه این گروه ها نسبت به الهامی بودن کلام و ماهیت مافوق الطبیعه آن در بخشش مکاشفه الهی و حرمت کتب مقدس کمرنگ گشته است. اگر کسی الهامی بودن آن را مهم نشمارد آیا کفایت آن را باور خواهد داشت؟ اصلاحگران دیدی والا بر کلام خدا داشته و ارزش و جایگاه الهی آن را تاکید بسیار می ورزند و این بنیاد قوی برای کفایت کتاب مقدس می باشد. به خواندن ادامه دهید

به‌دست ادوین کشیش آبنوس

مقایسه خداشناسی کاتولیک و پروتستانیم: یگانه کتاب مقدس: بخش پنجم


Sola-Scriptura-Reformers-570x434  یگانه کتاب مقدس: خدا بصراحت سخن می گوید

 زمانی که بیزیل اهل قیصریه[1] (330- 379) با افرادی روبرو شد که بر اقتدار سنت تاکید می ورزیدند، پاسخ داد:

اگر سنت دلیلی بر صحت چیزی باشد بنابراین شایسته است که من نیز، سنتهای خود را ارائه دهم. اگر آنها این سنن را رد نمایند، بنابراین سنتها را دنبال نخواهیم کرد. بنابراین بگذارید تا کلام الهام شده خدا برای ما تعیین نماید که آموزه کدام یک از ما با کلام خدا همخوانی دارد تا صحت آن شخص ثابت گردد.[2] به خواندن ادامه دهید

به‌دست ادوین کشیش آبنوس

مقایسه خداشناسی کلیسای کاتولیک و پروتستانیزم- اعتراض کاتولیکها: بخش چهارم


protestant-reformation-art به دنیای آشفته خود نظری افکنید!

 در مباحثات و گفتگوهایی که (برای توافق) انجام می گیرد، یکی از نکاتی که کلیسای کاتولیک به آن تاکید می ورزد اعتقاد ایشان به داشتن اقتدار تعلیمی (آنچه در بالا نام برده شد) و داشتن توازن، تعادل و انسجام الهیاتی می باشد، که آن را در قیاس با کلیساهای پروتستان داده، مدعی می شود که پروتستانها در هیچ آموزه ای توافق نظر نداشته، کلیساهای خود را تبدیل به بازار آشفته ای ساخته اند که هر گروه، تفسیر خود را برحق می داند. سپس این پرسش مطرح می شود: مسیح هرگز مایل نیست که کلیسا در چنین تشویق و آشفتگی قرار گیرد، بنابراین آنچه کلیسای کاتولیک ارائه می دهد، باید راه صحیح و اقتداری باشد که از طرف خدا منصوب گشته است. کلیسایی که تنها یک تفسیر را ارائه می دهد و اعتماد شما به این اقتدار تعلیمی شما را از هرگونه ابهام و تشویش بدور نگاه خواهد داشت. به خواندن ادامه دهید

به‌دست ادوین کشیش آبنوس

مقایسه خداشناسی کلیسای کاتولیک و پروتستانیزم-چه کسی انجیل را تعریف می کند؟: بخش سوم


Pilgrimmage of Grace انجیل سلامتی

 انجیل سلامتی، عبارتی است که پولس رسول در افسسیان 6: 15 بکار می گیرد.

» نعلینِ استعدادِ انجیلِ سلامتی را در پا کنید. «

 این عبارت امروز چندان کاربرد ندارد، در حقیقت با تغییر معنی واژه سلامتی از آرامش به شفای جسمانی، این عبارت در نهضت کامیابی بیشتر مورد استفاده دارد تا راستدینی مسیحی! اما انجیل سلامتی، عبارتی کتاب مقدسی است که ریشه در خدایی دارد که آن را به الهام کرده است. (خدای سلامتی – رومیان 15: 23، 16: 20، دوم قرنتیان 13: 11، فیلیپیان 4: 9، اول تسالونیکیان 5: 23، عبرانیان 13: 20) به خواندن ادامه دهید

به‌دست ادوین کشیش آبنوس

مقایسه خداشناسی کلیسای کاتولیک و پروتستانیزم-تشخیص موضوع بحث: بخش دوم


OLYMPUS DIGITAL CAMERAابهام

بسیاری در مباحثات سیاسی، اجتماعی، مذهبی برای اینکه بتوانند حرف خود را بر کرسی بنشانند و ضعفهای نظام باورهای آنها مشهود نباشد، دست به ایجاد ابهام و مشوش کردن گفتگوها می کند. زمانی که مه غلیظ ابهام وارد صحنه می گردد، موجبات گیجی و از دست دادن قابلیت اندیشیدن صحیح را بوجود می آورد. گاهی عمدأ و برخی اوقات هم سهوأ بجهت دشوار بودن موضوع مورد بحث، این مه گیچ کننده دیدگان تعقل ما را کم سو می کند. اما منظور من در اینجا، مه های طبیعی نیست، بکه مقصود ابهام و گیجی خودساخته است که طرفین مباحثه برای کتمان ضعف استدلال و برملا گشتن اشتباهات الهیاتی خویش بوجود می آورد، فضایی که سو و جهت خود را از دست داده، گفتگوها به هر سو کشانده می شود. ارائه اطلاعات نامربوط و مطرح کردن موضوعاتی غیرمرتبط به سیر گفتگوها، اذهان شنوندگان را مشوش ساخته، از این ابهام برای پوشش و فرار بهره می گیرد. به خواندن ادامه دهید

به‌دست ادوین کشیش آبنوس

مقایسه خداشناسی کلیسای کاتولیک و پروتستانیزم-مقدمه: بخش اول


Catholics-vs-Protestants-2آیا هنوز جدالهای الهیاتی اهمیت دارند و یا دیگر دوران آن بسر آمده است؟ آیا نباید امروز از همه اختلافات خداشناسی دست بشوریم و به هم بپیوندیم؟ آیا نباید به جای آنکه چه چیز ما را از هم جدا می سازد به چه ما را با هم متحد می گرداند توجه کنیم؟ آیا عدم توافقهای الهیاتی (آموزه های بنیادی) در حقیقت عمل کردن بر خلاف دعای اتحادی نیست که عیسی مسیح به حضور پدر کرد؟ (یوحنا 17) آیا انجیل ارزش آن را دارد که برای راست دینی و انجیل حقیقی عیسی مسیح، به حد جدایی و انفقاق بایستیم؟ (غلاطیان 1- 2) پایه و اساس اتحاد مسیحی چیست؟ آیا تنها اینکه همه با هم اقرار کنیم که: عیسی مسیح خداوند است کافی است و بررسی و فهم معنی و مفهمومی که هر کدام از ما برای این گفته در نظر داریم مهم نیست؟ و یا باید پرسشهایی در این خصوص که مسیح کیست، چه کرد و چگونه می تواند نزد او آمد نیز اساسی هستند؟ به خواندن ادامه دهید

به‌دست ادوین کشیش آبنوس

آیا عیسی مسیح به جهنم نزول کرد؟ بخش دوم


Descent into Hell - Tintoretto 1568پس از توضیح کوتاهی در خصوص حضور این گزاره در اعتقادنامه رسولان و نظرات چند الهیات دان، اجازه دهید تا برداشتهای موجود در این مورد را فهرست کنم. کلیسای مسیح تفاسیر متفاوتی در این خصوص داشته است که برخی محبوب و بعضی نیز در دسته تعالیم نادرست شناخته شده است. به خواندن ادامه دهید

چشم انداز تازه ای بر پولس: بخش نخست


TomWright در چند دهه گذشته، مباحث پیچیده الهیاتی در خصوص پولس و صحبتهای وی در مورد پارسایی ایمانداران و اعمال شریعت مطرح شده است که بسیاری از الهیات دانهای عهد جدید بویژه متخصصین  پولس را به خود مشغول ساخته است.

این گفتگوها که تحت عنوان «چشم اندازی تازه بر پولس» مشهور گشته است محوریت صحبتهای روز در خصوص آموزه پارساشمرده شدگی شکل داده است. به خواندن ادامه دهید

به‌دست ادوین کشیش آبنوس

آیا عیسی مسیح به جهنم نزول کرد؟ بخش اول


01-old-rc-churches-basilica-cattedrale-patriachale-di-san-marco-venezia-it-01-anastasis-11th-c   زیرا که اوّل به شما سپردم، آنچه نیز یافتم که مسیح برحسب کتب در راه گناهان ما مرد و اینکه مدفون شد و در روز سوم برحسب کتب برخاست؛ (اول قرنتیان 15: 3- 4)

 آنچه خواندیم، واقعیت تاریخی است که اهمیت الهیاتی زیادی برای مسیحیان در تمام دوران تاریخ داشته است. حقیقتی که ایمانداران در طی تاریخ کلیسا به قیمت جان خود، آن را اعتراف کرده و اساس ایمان خود اعلام نمودند. سنت الهیاتی و شاخه کلیسایی شما هر چه باشد، از اهمیت این مطلب؛ که عیسی مرد و روز سوم از مردگان برخاست نخواهد کاست. اما آنچه مسیحیان را گاهی مشوش می سازد و پرسشهایی بسیاری بجهت آن بر می خیزد و شاید برخی را به گمراهی می کشاند، آن سه روزی است که عیسی مسیح مرده بود. چه بر سر روح عیسی آمد؟

آیا کتاب مقدس در این خصوص سکوت نموده است و یا سرنخهایی را می توان در کتب مقدس یافت که راهنمای ما باشند؟ به خواندن ادامه دهید

به‌دست ادوین کشیش آبنوس

عیسی ناب: بخش اول


084392_w185

عیسی ناب

ان. تی رایت در مقدمه کتاب خود از لوقا 19: 36- 37 نقل قول می کند که چگونه مردم با استقبال او می رفتند.

در این میان هم گروهی در سکوت نظاره گر این استقبال مردمی از عیسی، پسر داود بودند. این افراد، رهبران قوم اسرائیل بودند. و عیسی در حالی که به اورشلیم نزدیک می شود گریه کرد. (لوقا19: 41)

آروزه ها و انتظارات رهبران به کمال می رسید اما این تحقق وعده که به آمدن مسیح موعود، پادشاه اسرائیل نوید می داد، برخلاف انتظار آنها جامه حقیقت پوشید. عیسی آن مسیح موعود نبود که می طلبیدند. آنها منتظر پادشاه اسرائیل بودند، مسیح موعود، اما عیسی ویژگیهایی که آنها از مسیح در ذهن می پروراندند، نداشت. به خواندن ادامه دهید

به‌دست ادوین کشیش آبنوس

آیا عهد عتیق طریق نجات با اعمال را به ما تعلیم می دهد؟


law

مطمئن هستم شما هم مانند من گاهی در مجامع عمومی از برخی از مسیحیان می شنوید که می گویند: «نجات در عهد عتیق توسط اعمال تحصیل می شد اما در عهد جدید این ایمان است که ما را نجات می بخشد.»

تقریبا تمام پژوهشگران و الهیات دانان بر این عقیده هستند که این باور صحیح نبوده و هیچ پایه و اساسی برای تاکید بر آن وجود ندارد. زمانی که پولس تلاش می کند تا پارسایی بر اساس ایمان را ثابت کند به ابراهیم رجوع می کند.( رومیان 4: 1- 25، غلاطیان 3: 6- 9)  او همانطور در خصوص داود صحبت می کند (رومیان 4: 6- 8). او این حقیقت را در کتاب پیدایش 15: 6 می یابد که به ما نشان می دهد ابراهیم بخاطر ایمان خود پارسا به حساب می آید.کلام خدا در کتاب یوشع 24: 2 به ما می گوید که ابراهیم یک بت پرست بود و همینطور کتاب رومیان ابراهیم را،  پیش از نجاتش، بی دین خطاب می کند (رومیان 4: 5) به همین جهت او (ابراهیم) به خدا اعتماد کرد تا وی را نجات بخشد. اینکه ابراهیم و داود در کتاب رومیان باب چهارم ذکر شده اند، قابل توجه است. به خواندن ادامه دهید

به‌دست ادوین کشیش آبنوس

تفرفه در مسیح: بخش سوم


DIC  تصور کنید که هر وقت صندلی را می دیدید، هیچ دانشی در مورد آن نمی داشتید. هرگاه با شیعی با چهار پا و یک تخته در بالای آن روبرو می شدید، مجبور بودید تا آن را مورد آزمایش و ارزیابی قرار می دادید تا آن را شناخته، کاربرد آن را دریابید. اگر چنین چیزی واقعیت داشت، مطئمنا بخش عمده از انرژی ما صرف شناخت محیط اطراف مان که با آن کاملا بی گانه بودیم می گشت. به خواندن ادامه دهید

به‌دست ادوین کشیش آبنوس

شورای ترنت، پاسخی به پروتستانیزم


Pasquale_Cati_Da_Iesi_-_The_Council_of_Trent_-_WGA04574

دیروز سالگرد ۴۵۰-ام شورای ترنت، یکی از مهمترین گردهمایی ها در تاریخ مسیحیت، بود. بد نیست مسیحیان پروتستان در خصوص این شورا چند نکته اساسی را بدانند. (در گفتگوهایی که در چند ماه گذشته با دوستان پروتستان داشتم، متوجه شدم بسیاری از تاریخچه پدیدار شدن این نهضت اطلاعی نداشتند)

۱- شورای ترنت مهمترین حرکت کلیسای کاتولیک در برابر مقابله با نهضت پروتستانیزم بود و این شورا در واقع نخستین پاسخ و اقدام جدی این کلیسا، در برابر پروتستانها به شمار می رود. دلیل اصلی و بنیادی تشکیل این شورا، رد تعالیم کلیسای پروتستان بود. افزون بر مقابله با پروتستانها (معترضین) کلیسای کاتولیک قصد داشت تا آموزه های کلیسای خود را مشخصتر و واضحتر بیان کند. به همین جهت حدود چهل کشیش و اسقف در طی مدت هجده سال، در ۲۵ نوبت مختلف، گرد هم آمدند.

به‌دست ادوین کشیش آبنوس

تفرقه در مسیح: بخش دوم


DICمحقق و پژوهشگری به نام تئودور نیوکامب، در آزامایشی که در خوابگاه دانشجویان انجام می دهد، متوجه می شود که در خوابگاه که متشکل از گروه های قومی متنوعی که دارای ادیان متفاوتی بودند، آنانی که وجوه مشترکی داشتند کنار هم، گروه های مختص خویش را تشکیل دادند. سیاه پوستان کنار سیاه پوستان، زرد پوستان به همراه زرد پوستان و سفید پوستان با هم نوع های خود در ارتباط قرار گرفتند و به همین منوال آنانی که دارای مذهب و جهانبینی هم شکل بودند دسته های خاص خود را شکل داند. این دسته بندی و انفکاک در سطح جامعه نیز قابل مشاهده است. به عنوان مثال در استانهای آمریکا، شاهد این هستیم که هندی ها در یک شهر، ایرانی ها در  منطقه ای دیگر، یهودیان در یک مکان جغرافیایی مشخص و ارامنه در یک بخش از این استان کنار هم سکنی می گزینند. عنصر اصلی این دسته بندی، آشنایی، تجربه واحد و همشکلی است. به خواندن ادامه دهید

تفرقه در کلیسا: مسیحی درست/مسیحی نادرست


DICگمان می برم شما هم مثل من وقتی به کلیسا می روید، معمولا با شخصی (یا اشخاصی) روبرو می شوید که چندان ملاقات با وی هیجان انگیز نیست. حتمی افرادی را می شناسید که زیاد باب میل شما نیستند. منظورم تنها اخلاقشان نیست. طرز لباس پوشیدنشان آزار دهنده است، خوراک خوردنشان اعصابتان را خرد می کند، نحوه برخوردشان با مردم دلنشین نیست، صحبتها و گفتگویی که با اطرافیان دارند بسیار سطحی و بی محتوا است. به قول یکی از دوستانم، شاید قیافه اشان لج آور است. همه ما در بین خانواده کلیسایی خود با چنین احساساتی کلنجار می رویم و ته دل خودمان هم گاهی احساس گناه می کنیم که چرا نمی توانم فلان شخص را دوست داشته باشم. البته برای رفع این احساس گناه، دلیل داریم، دلیل خوبی هم داریم. چون این فرد مسیحی درستی نیست. چرا درست نیست؟ خوب، پاسخ این پرسش بسیار واضح است. چون در چارچوب تعریف و استاندارد یک مسیحی درست و خوب قرار نمی گیرد. شاید بپرسید که این تعریف و چارچوبی که از آن سخن می گویی چیست؟ خوب، اممممم.. مثل من لباس نمی پوشد، مثل من خوش برخورد نیست، از نگاهش خوشم نمی آید و از همه مهمتر، دیدگاه سیاسی و الهیاتی اش نیز صحیح نیست….منظورم این است که جزو فرقه دیگر ای است و حداقل سر یک موضع الهیاتی هم عقیده نیستیم! به خواندن ادامه دهید

به‌دست ادوین کشیش آبنوس

عیسی تنها طریق به خدا


the-crossگمان می کنم، هر یک از ما عضو عزیزی از خانواده، دوستی نزدیک و یا آشنایی را از دست داده ایم که بدون داشتن ایمان، دار فانی را وداع گفته و از میان ما رخت بربسته است. و فکر می کنم بسیاری از ما، از خود پرسیده ایم؛ عاقبت او چه می شود؟

این پرسش را من نیز، هنگامی که پدرم از دنیا رفت از خود پرسیدم. هجده ساله بودم بود که او ما را تنها گذاشت. پس از چند سال، حقیقت انجیل، به فیض مسیح بر من مکشوف شد و از نو زآده شدم. در آن زمان بود که به آخرت پدرم اندیشیدم و اینکه او الان کجاست! آیا خدا او را نجات داده و یا در عذاب الهی مجازات می گردد؟ فکر می کنم، درد مرا می فهمید. پسری که به عاقبت پدر خود می اندیشد و در عجب است که آیا پدر نازنین او در جاودانگی که عاری از عذاب و بدور از خشم الهیست بسر می برد؟ من تنها کسی نیستم که چنین تجربه ای داشته است. به خواندن ادامه دهید

به‌دست ادوین کشیش آبنوس

تفسیر رساله رومیان


Romans_Cover  مقدمه

 یکی از بانفوذترین و پرجنجالترین متون کتاب مقدس که در تاریخ اصلاحات کلیسا از بدو تولدش تا به امروز و زندگی روحانی ایماندارن به مسیح نقش داشته، رسالۀ رومیان می باشد.

 بوستان

آگوستین در سال 386 م که در بوستان دوست خود آلیپیوس نشسته بود، به شرارت خود اندیشیده، گریه می کرد، در همان حال صدای کودکی را شنید که به لاتین می گفت: توله لگه، توله لگه[1]، یعنی بردار و بخوان، بردار و بخوان؛ او طومار رومیان را که در کنارش بود برداشت و اولین متنی را که به چشمش آمد، خواند. به خواندن ادامه دهید

به‌دست ادوین کشیش آبنوس برچسب‌خورده با

راستدینی فروتنانه


Humble

جامعۀ مسیحی ایرانی مانند هر جامعۀ مسیحی دیگر، در حال رشد و شکوفایی است،لذا  بسیاری به مسیح ایمان آورده، به کلیسای مسیح افزوده می شوند؛ در حالی که کلیسا رشد  می کند، نیاز به تعلیم و شاگردسازی نیز مبرم می گردد؛ در کنار تعالیم کتاب مقدسی که خادمان به جماعت مقدسان می دهند، علف های هرز، و آموزه هایی که جزء راست دینی نیستند، به سرعت چون کرکاس در خانۀ خدا ریشه می دوانند.

کلیسای مسیح از بدو تولد خود تا به امروز با دشمنان خدا دست و پنجه نرم کرده است و مخالفین کلام به شکل های گوناگون قصد نابود و آلوده ساختن آن را داشته اند. مقدسان خداوند همواره در چند جبهۀ گوناگون با دشمن به ستیز مشغول بوده اند؛ به خواندن ادامه دهید

به‌دست ادوین کشیش آبنوس

مریم در خداشناسی کاتولیک: مقدمه


Mariology_Cover

جان کالوین می گوید: «قلب انسان کارگاه بت سازی است»، دلی که کلام خدا در خصوص او می گوید: «هر تصور از خیالهای دل وی دائمأ محض شرارت است»[1]. نه تنها کلام خدا این حقیقت را بی پرده عیان ساخته ، بلکه تاریخ بشر نیز خود گواه دل مریض و خودکامه آدمی است. حقیقت تلخی که پیوسته آن را انکار کرده، و در حالیکه خدا را از تخت پادشاهی پایین کشیده، خود بر آن کرسی ملوکانه جلوس می فرماییم، و «جلال خدای غیرفانی را بصورت شبیه انسان فانی»[2] تبدیل نموده، بشری که مخلوق است را به عرش رسانده، رو به این آدم عاصی کرده می خوانیم: «آواز خداست نه آواز انسان»[3]. به خواندن ادامه دهید

به‌دست ادوین کشیش آبنوس

جایگاه مریم در کلیسای کاتولیک- بخش سوم


mary-2     تکریم یا پرستش؟

 اگر تا به حال به کلیسای اورتودکس و یا کاتولیک داخل شده باشید، حتمی به نقاشی های باشکوهی که بر دیوارهای سالن نقش بسته و یا به تابلوهایی که در آن به نمایش گذارده شده اند، توجه نموده اید. شخصی که شاید پس از مسیح، بیش از هر فرد دیگری به تصویر کشیده شده، کسی نیست جز بانویی که در خصوص وی این نوشتار نگاشته شده است؛ مریم مادر عیسی.

چگونه است که ارج و رفعت این شخص در ستایشگاه های این فرقه ها به چنین حد والائی رسیده است؟ این پرسشی است که در صفحات پیشین در تلاش پاسخگویی به آن بودم، و اما اکنون پرسشی نو به میان می آید. آیا کاتولیک ها مریم را می پرستند؟ به خواندن ادامه دهید

به‌دست ادوین کشیش آبنوس

جایگاه مریم در کلیسای کاتولیک- بخش دوم


220px-Madonnadellastrada_churchofthegesu   مریم طاهر از گناهان شخصی بود و هرگز بکارت خود را از دست نداد

 هرگاه به اختلاف بین پروتستانها و کاتولیکها می اندیشیم، یکی از تفاوت نظرها و اختلافهای الهیاتی که این دو را از هم جدا می سازد (در کنار آموزه های بسیار اساسی دیگر) جایگاه مریم و احترام و ستایش ویژه ای است که کلیسای کاتولیک در خصوص وی دارد. تعلیمی که پروتستانها بشدت از پذیرش آن امتناع نموده و کاتولیکها با احساسات برانگیخته، با حرارت بسیاری از آن دفاع می کنند. آنچه را که خواننده باید به خاطر بسپارد این است که جدال این دو فرقه در خصوص مریم، تنها بر میزان اکرام و حرمت این بانو نیست، بلکه نتایج الهیاتی و استنتاجهای عقیدتی است که سایر باورهای کلیسای کاتولیک از این تعلیم تاثیر می پذیرند. تاثیری که کلیسای پروتستان معتقد است به ویرانی مفهوم انجیل و به قیمت مخدوش کردن کار منحصر بفرد مسیح در فدیه بشر ختم می شود. ناگفته نماند که تکریم مریم از طرف کلیسای کاتولیک، به باور کلیسایهای پروتستان، بت پرستی بوده و منجر به پرستش این بانو گشته است. در این باب بیشتر سخن خواهم گفت. به خواندن ادامه دهید

به‌دست ادوین کشیش آبنوس

جایگاه مریم در کلیسای کاتولیک- بخش اول


Marilogy

 یکی از آرزوهای زنان یهود این بود که، آن مادری باشند که از طریق وی مسیح موعود به دنیا می آید. برکت و افتخاری والاتر از این برای یک زن یهود نبود، که مادر مسیح گردد. اما زمانی که مریم مژده بدنیا آمدن مسیح را از طریق فرشته شنید ناراحت و مغموم گشت. غم او به این خاطر بود که اطرافیان وی، با شنیدن حاملگی مریم، او را متهم به انحراف جنسی می کردند. افزون بر این، قرار بود پسری که از بطن وی بدنیا می آید روزی کشته شود. (لوقا 2: 35) [1] برکتی و افتخاری که همراه با درد و رنجی غیرقابل وصف بود.

 بیاد می آورم، که شمایل مریم، همیشه در خانه ما وجود داشت. مجسمه کوچک و تابلویی که مادرم، از مریم در خانه نگاه داشته بود، از خاطرم نمی رود. مریم، مادر عیسی، از جایگاه والا، و ارزش خاصی در خانواده و جامعه میسحی که در آن زندگی می کردم، برخوردار بود. هر بار که به کلیسا می رفتم، شمایل مریم، در حالی که در محراب کلیسا، عیسی نوزاد را در آغوش خود کشیده، نخستین چیزی بود که به آن نگاه می کردم. چشمانی که بنظر می رسید به اعماق روحم نفوذ کرده، مرا را بر آن می داشت تا با حرمت و فروتنی، در مقابل آن زانو زده و به مناجات بپردازم. این احساس احترام آمیخته به ترسی که از مریم مقدس داشتم، هرگز فراموش نخواهم کرد. به خواندن ادامه دهید

به‌دست ادوین کشیش آبنوس

الهیات و شقاق – بخش نخست


schism  در بین مسیحیان دیدگاهها و موضعهای الهیاتی متفاوتی وجود دارد، دیدگاههایی که به اندازه ای بزرگ و مهم هستند که نمی توان از این شقاقها بخاطر حفظ اتحاد گذشته و آنها را نادیده گرفت. و هنگامی که از شقاقها و اختلافهای عقیدتی سخن به میان می آورم به آن دسته از آموزه ها اشاره می کنم که به نوعی با بنیاد و شالوده پیغام انجیل مربوط می باشند. انجیلی که ایمان ما بر مژده شیرین آن بنا نهاده شده است.

در طی تاریخ مسیحیان بخاطر اعتقادات خود مورد شکنجه و آزار بسیاری قرار گرفته تعداد زیادی نیز جان خود را از دست داده اند. ولی بنظر می رسد اصول اعتقادی و باوری در کلیسای امروز چندان جایگاه مقدسی ندارند و پذیرش گروه های مختلف مسیحی با ضعفهای آموزه ای جدی، امر چندان غریبی نمی نماید. تعهد به تعالیم صحیح دیگر مسئله ای نیست که کلیسا خود را بدان مشغول کند و شاید در برخی از کلیساها، گوسفندان گله تفاوت میان علوفه تازه با غذای مسموم را نمی دانند. کلیسا تخت ارجهیت و اهمیت را به اتحاد داده و حقیقت و راستی از خانه خدا رانده شده است. به خواندن ادامه دهید

به‌دست ادوین کشیش آبنوس برچسب‌خورده با